Wynajem nieruchomości wiąże się ze sporym ryzykiem. Może to być m.in. niebezpieczeństwo nieterminowych płatności lub zniszczeń w lokalu. Warto więc dołożyć starań, aby te ryzyka zminimalizować. Właścicielom nieruchomości pomaga w tej kwestii tzw. najem okazjonalny.

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to rozwiązanie prawne w postaci specjalnej umowy, funkcjonujące na polskim rynku od kilku lat. Jest to forma umowy najmocniej zabezpieczająca interesy wynajmującego lokal mieszkaniowy.   Umowa najmu okazjonalnego nie znajduje więc zastosowania przy najmie powierzchni komercyjnych (biura, magazyny, itp).  Ponadto,  jest ona przeznaczona tylko dla osób fizycznych, które są jednocześnie właścicielem nieruchomości i nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości.

Najem okazjonalny polega na zawarciu z najemcą umowy najmu okazjonalnego w formie pisemnej. Do umowy tej załącza się:

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (jeśli w trakcie trwania najmu najemca przestanie mieć możliwość zamieszkania pod podanym adresem, powinien w terminie 21 dni zawiadomić o tym wynajmującego i wskazać inny adres),
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; w celu lepszego zabezpieczenia wynajmującego, wynajmujący powinien zażądać oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym.

W jaki sposób najem okazjonalny zabezpiecza interesy wynajmującego?

Najem okazjonalny ma jedną istotną dla właścicieli nieruchomości zaletę.  Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca sam nie opuścił lokalu,  wynajmujący na mocy umowy o najem okazjonalny może zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności deklaracji podpisanej przez najemcę. Po uzyskaniu w sądzie tytułu wykonawczego, sprawę kieruje się do komornika i następuje eksmisja. Najem okazjonalny daje więc wynajmującemu możliwość szybkiego rozwiązania umowy z najemcą oraz prawne narzędzie zmuszające go do opuszczenia lokalu.

O czym jeszcze należy pamiętać przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego?

W umowie najmu okazjonalnego powinny się znaleźć następujące informacje:

  • dane osobowe najemcy i wynajmującego,
  • okres obowiązywania umowy – umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż dziesięć lat. Po zakończeniu najmu okazjonalnego można podpisać kolejną umowę na czas oznaczony,
  • wysokość czynszu wraz z terminem i sposobem jego regulowania (gotówka, przelew),
  • wysokość ewentualnej kaucji zabezpieczającej zwrotnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy (przy najmie okazjonalnym, kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal).

Wynajmujący powinien ponadto zgłosić umowę najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia wynajmu celem odprowadzania podatków.

Warto również pamiętać, że wynajmujący może podwyższyć czynsz zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Co ważne, umowa najmu okazjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.

Tagi: najem okazjonalny, umowa najmu okazjonalnego, co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego.